از فواید فضای زیر تخت برای ذخیره سازی با اضافه کردن تخته های چرخ دار استفاده کنید.
از کشوهای یک دراور کهنه استفاده کنید اگر کشوها همشکل نبودند میتوانید با رنگ کردن آنها را همشکل کنید. به انتهای کشوها چرخ اضافه کنیدو جلوی آنها دستگیره بچسبانید

/ 0 نظر / 3 بازدید