از خریدن پرده های گران خودداری کنید زیرا این نوع طراخی برالی زیبا و هماهنگ کردن اتاق شماست
یک پارچه را از درازا به طور نیمه ببرید و انتهای قسمت بریده شده را حاشیه دار کنید انتهای پرده را با یک پارچه با طرخ زیبا بدوزید و درز کوک زده شده را با یک روبان همرنگ پنهان کنید.

woman pink dress walks past dressing table animated gif

 

  

/ 0 نظر / 4 بازدید